RUTH - en katalysator
för regionens utveckling

Stiftelsen RUTH

Stiftelsen RUTH är en samlande kraft för företagare, forskare och samhällsföreträdare för att tillsammans koordinera det regionala utvecklingsarbetet i Skåne Nordost. Det övergripande målet för RUTH är att skapa tillväxt och nya arbetstillfällen. Det ska man uppnå genom att initiera och stödja gränsöverskridande samverkans- och utvecklingsprojekt mellan näringsliv, högskola och kommun. Med gränsöverskridande menas projekt som naturligt inte har en tillhörighet i endast en organisation. RUTH ska även utveckla rutiner för att bekräfta bärkraften i idéer och finansiera förstudier. Planen är att ge förstudiefinansiering till 5–10 projekt per år. En viktig uppgift för stiftelsen är att stötta med kunskap och pengar tidigt i processer för utveckling av nya koncept.

RUTH samarbetar med befintliga organisationer för regional utveckling som exempelvis EU-kontor Skåne Nordost och Krinova Incubator & Science Park.

Fokusområden

Stiftelsen har valt två fokusområden för insatser med RUTH:s utvecklingsmedel:

Rekrytering för stärkt entreprenörskap och företagande

En specifik problematik som uppmärksammats är att det finns goda affärsidéer men det saknas entreprenörer med förmåga att ta idéerna till marknaden. RUTH vill stödja initiativ och utvecklingsprojekt som syftar till att finna lösningar på utmaningen att identifiera och rekrytera drivande, företagsamma entreprenörer som kan kommersialisera goda affärsidéer.

Mat & Turism

Upplevelsebaserad konsumtion bli allt mer populärt. I Skåne Nordost som är Sveriges centrum för mat- och livsmedelsproduktion (definierat av antalet livsmedelsproducenter och antalet ton producerade råvaror i primärleden) finns förutsättningar för ett tillväxtområde inom mat och turism. Ett tillväxtområde som inte nödvändigtvis måste inkludera både och, utan även var för sig. RUTH vill därför stödja initiativ och utvecklingsprojekt som syftar till att öka tillväxtpotentialen i livsmedelsföretag, exploatera nya temaområden för turism i gränslandet mellan mat och turism och utveckla affärsmodeller för lönsam samverkan mellan SMF (små och medelstora företag).

RUTH’s stadgar och verksamhetsplan (2014) definierar de kriterier som ansökningar om utvecklingsmedel bör uppfylla. Medlen ska kunna användas till:

 • Verifiera projektidéer
 • Finansiera de inledande faserna
 • Skapa möjlighet till fortsatt finansiering med medel från t.ex. strukturfonder, Vinnova, andra utvecklingsfonder mm

Styrelsen Stiftelsen RUTH

Styrelsens ledamöter sitter på mandat baserade på ett personligt engagemang för primärregionen Skåne Nordost. Högskolans profil med människans livsmiljö i fokus i form av goda kunskaper och utbildningar inom lärande, hälsa och verksamhetsutveckling utgör själva kunskapsbasen för stiftelsens engagemang.

Högskolan Kristansstad+

 • Lena Persson (ordinarie) ordförande
 • Torben Olsson (suppleant)

Sparbanken Skåne+

 • Johan Holmsten (ordinarie)
 • Lennart Ohlstenius (ordinarie)

Kristianstads kommun+

 • Charlotte Lorentz Hjorth (ordinarie)
 • Sara Wanther (ordinarie)
 • Malin Wildt-Persson (suppleant)

Hässleholms kommun+

 • Karina Hansson (ordinarie)
 • Bengt-Arne Persson (suppleant)

Bromölla kommun, Osby kommun, Perstorps kommun, Östra Göinge kommun+

 • Karl-Axel Hill (ordinarie)
 • Per-Anders Green (suppleant)

Projekt som Stiftelsen RUTH finansierat

Stiftelsen RUTH har under åren finansierat nedanstående projekt.

Food Hackathon

Food Hackathon, Hack för maten, arrangeras 22-24 januari 2016 av Krinova Incubator & Science Park. Årets tema är Food (r)Evolution. Under 48 timmar bjuds programmerare, designers, jurister, lingvister och helt enkelt alla människor med mat som intresse eller yrke till Krinova Incubator & Science Park i Kristianstad. Tillsammans får de chansen att utifrån sin samlade kunskap och erfarenhet utveckla lösningar till livsmedelsbranschens utmaningar. Stiftelsen RUTH stöttar arrangemanget med 20 000 kr. Övriga partners är The Absolut Company, Oatly, Dynahmat, Högskolan Kristianstad och Sparbanksstiftelsen 1826. Läs mer om arrangemanget här.

Futurum Creative Centers

Syftet med Futurum Creative Centers var att stärka företagsamheten bland högskolestuderande i Nordöstra Skåne. Verksamheten har varit inriktad på att inspirera, vägleda och lotsa. Det har omfattat allt från tävlingar till föreläsningar.

Futurum har fått 50 000 kr/år i stöd under åren 2010, 2011 och 2012 från Stiftelsen RUTH. År 2013 blev verksamheten i Futurum Creative Centers en permanent del av HKR Innovation.

Affärsregion Hanöstad

Våren 2013 finansierade Stiftelsen RUTH en förstudie i syfte att utröna intresset för utökade och förbättrad näringslivsbevakning i nordöstra Skåne och om intresse fanns framtagande av koncept för en utökad nyhetsbevakning. I förstudien intervjuades ett antal företagare. Samtliga ansåg att det fanns betydande behov av förbättrad näringslivsinformation i området. De intervjuade företagen sade sig också vara beredda att betala för näringslivsinformation och analyser av bra kvalitet. Samtliga sa också att man helst gör affärer med kunder, leverantörer och partners som finns i närområdet.  Närområdet definierade de flesta som cirka en timmes bilväg. Därför definierades området Affärsregion Hanöstad som ett område som sträcker sig med en radie på cirka 10 mil från Hanö. Befolkningsmängden i området är drygt 200 000, vilket om det vore en stad skulle vara Sveriges fjärde största stad. Förstudien ledde fram till konceptet Affärsregion Hanöstad som bygger på en prenumerationsbaserad webbtidning, en lokal Dagens Industri. Bakom initiativet till förstudien stod de fyra organisationerna Krinova Incubator & Science Park, Högskolan Kristianstad, Kristianstads kommun och reklambyrån Quid.

Konceptet som sedan utvecklades finansierades med prenumerationer och finansiärer. I december 2013 publicerades det första numret av tidningen. Totalt blev det cirka 100 artiklar. Tidningen fick ett positivt mottagande och många refererade till Hanöstad som den samlande kraft som också var tidningens ursprungliga tanke. I oktober 2014 togs beslut att göra uppehåll i utgivningen och att upplösa föreningen Affärsregion Hanöstad då tidningen behövde ytterligare prenumerationsintäkter eller tillskott av annat kapital för att få ekonomisk bärighet. Värdet av plattformen och de artiklar som tagits fram uppskattades då till en miljon kronor. Även om Affärsregion Hanöstad är vilande så uppnådde den ändå sitt syfte till förbättrad näringslivsbevakning genom att sätta flera andra bollar i rörelse. Hanöstad inspirerade bl a Kristianstadsbladet till en utökad näringslivsbevakning och http://hjartakid.se/businessnaringsliv som lyfter fram historierna kring det regionala näringslivet.

Stiftelsen RUTH finansierade förstudien till Affärsregion Hanöstad med 105 000 kr och gick också in som garant med 100 000 kr under genomförandefasen. Då projektet avslutades betalades garantin ut. Affärsregion Hanöstad överskott på 512 kr betalades tillbaka till RUTH.

Det gröna affärssprånget

Det gröna affärssprånget är initierat av Krinova Incubator & Science Park tillsammans med Ideon. Projektet syftar till att ge 10–15 skånska företag utvecklingsstöd som ska leda till hur man kan bli framgångsrika genom fokus på miljö och hållbar utveckling. Det drygt ettåriga programmet omfattar ett antal workshops med olika teman samt personlig coachning ledd av affärs- och miljöcoacher, som på ett affärsmässigt sätt ska leda till vidareutveckling av företagens produkter och tjänster.

Genom ”Det Gröna Affärssprånget” kommer de deltagande företagen att genomlysa sin verksamhet ”från vagga till vagga” och utveckla en hållbar affärsstrategi. Projektet syftar också till att öka företagens medvetande och kunskap kring grön marknadsföring. Under 2015 genomfördes en förstudie i syfte att utreda intresset bland företag för att delta i ”Det gröna affärssprånget”. Stiftelsen RUTH har stöttat finansieringen av förstudien med 40 000 kr.

Idésluss 101

Idésluss 101 syftar till att utveckla ett tydligt koncept för en gemensam kommunal idésluss. Projektet är initierat av Kristianstad kommun/Skåne Nordost. I förstudien ska fokus för en framtida idésluss analyseras och identifieras. Prioriterade områden är Skåne Nordosts fokusområden arbetsmarknad, kompetensutveckling och infrastruktur. Det finns även behov för slussen inom områden som utbildning/skola, digitalisering, offentliga måltider, vattenvård och förebyggande hälsa. Förstudien ska också ge svar på hur innovationsvänlig upphandling kan användas i idéslussen för att öka kommunens innovationsförmåga. Total projektkostnad 500 000 kr varav 50 000 kr söks från SKNO, ytterligare 50 000 kr från RUTH och övriga medel söks från andra finansiärer.

Framtidens Lekoseum

Framtidens Lekoseum är ett projekt som syftar till att ta fram ett helhetskoncept för utformning av framtidens Lekoseum, ett upplevelsecentrum som gör Osby till ”Lekens huvudstad” och som aktivt bidrar till kommunens och Skåne Nordost regionens attraktionskraft för nationella och internationella besökare. Projektet är initierat av Osby kommun som också delfinansierar. Krinovas innovationsarena kommer att stå för rådgivningen och metoden för att få fram konceptet. Visionen är att skapa ett upplevelsecentrum där besökaren får undersöka och uppleva fantasins möjligheter med leken som utgångspunkt.

Stiftelsen RUTH har hösten 2015 gett 70 000 kr i bidrag som medfinansiering för att tillsammans med Krinova initiera ett ToY-projekt för att utveckla ett helhetskoncept för utformningen av Framtidens Lekoseum. Resultatet från ToY-projektet ska sedan fungera som en start i ett förändringsarbete när det gäller besöksnäringen kopplat till Osby.

Up n¹KAMM

Up n¹KAMM, som är ett projekt för rekrytering av entreprenörsteam, initierades av Krinova Incubator & Science Park. Syftet är att skapa hållbara och starka team för att leda förarlösa bolag i nordöstra Skåne. Idén till Up n¹KAMM utvecklades initialt i ett s.k. TOY-projekt (Team of Young professionells) finansierat av Region Skåne. Under tio veckor anställdes tre nyutexaminerade studenter från olika discipliner på Krinova för att utveckla en metod för att locka och inspirera individer med entreprenöriella egenskaper att ta steget ut som egenföretagare genom att ingå i team med andra entreprenörer med kompletterande kompetenser. Konceptet som utvecklades går under namnet Up n¹KAMM och riktar sig till personer i åldrarna 25–35 år. Det består av tre delar; en app, ”team bulding” aktiviteter och ett entreprenörsnätverk. I appen får användaren en push-notis när en ny affärsidé söker delägare samt en inbjudan till en aktivitet. Syftet med aktiviteterna är att göra urval till ett team av matchande kompetenser och egenskaper samtidigt som de fungerar som en aktiv och kreativ mötesplats för entreprenörer.

Stiftelsen RUTH beviljade med utgångspunkt i Up n¹KAMM konceptet finansiering till Krinova med 80 000 kr våren 2015 så att man skulle kunna ta det vidare för att landa genomförandefinansiering. I juni 2015 beviljades Krinova finansiering från ERUF för implementering av Up nKAMM under 1,5 år. En projektledare rekryterades oktober 2015 för att för att fylla företag med entreprenörer, kompetenser och affärsidéer. Projektet kommer att drivas i samverkan med HKR Innovation och HRK Holding AB.

Projektet kommer att drivas i samverkan med HKR Innovation och HKR Holding AB. Läs mer om och se filmen Up n¹KAMM på: www.krinova.se/utveckla-ideer-och-foretag/upnkamm

Rampen

Rampen Skåne Nordost har under åren 2009 – 2012 arbetat med att ge stöd till entreprenörer och utveckling i befintliga företag. Siste september 2012 då projektet avslutades övergick och permanentades verksamheten, som en del av innovationsarenan på Krinova Incubator & Science Park tack vare finansiering från Skåne Nordosts kommuner. Undre de tre åren som Rampen verkade bidrog Rampen till att 24 affärsidéer utvecklades till företag. Bland dessa kan nämnas En God Granne, Geoloc och DRSK. Rampen bidrog vidare till att skapa 44 nya arbetstillfällen och företagen i Rampens nätverk skrev elva patentansökningar.
När bolaget Rampen bildades gick RUTH in med aktiekapitalet på 100 000 kr.